PER MAAND
PER CATEGORIE
Zaalhuur
Zaalhuur
Infrastructuur huren

OPGELET! Onze website wordt ondersteund door de gratis webbrowser Mozilla Firefox, in mindere mate door Internet Explorer. De linken, o.a. via pijltje naast 'zaalverhuur' werken wanneer u de website opent via Mozilla Firefox.

CC Maasmechelen beschikt over een functionele accommodatie en een servicedienst voor zaalhuur waarop je een beroep kan doen voor de begeleiding en ondersteuning van al je activiteiten en bijeenkomsten.
Voor meer informatie kan je terecht bij Barbara Sroczynski via info@ccmaasmechelen.be of op 089 76 97 94.

Infrastructuur huren in CC Maasmechelen

BESCHIKBARE INFRASTRUCTUUR CC MAASMECHELEN
De schouwburg
De polyvalente zaal
Zaal 1,
zaal 2/danszaal,
dansstudio,
deel van de verdieping
De vergaderzalen (zalen 3, 4 en 10)
Galerie Oost
De keuken
Het cafetaria

HOE INFRASTRUCTUUR HUREN IN CC MAASMECHELEN?

Elke aanvraag om de infrastructuur van Cultuurcentrum Maasmechelen te huren, dient via het secretariaat, schriftelijk of via e-mail te gebeuren en wordt gericht aan CC Maasmechelen, Secretariaat, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen, tel. 089-76 97 97, fax 089-97 99, e-mail: info@ccmaasmechelen.be.

De infrastructuur kan niet gehuurd worden voor fuiven, privé-feesten en huwelijken. Gebruik van de infrastructuur voor andere doeleinden dan waarvoor gehuurd, kan leiden tot aanpassing van de huurprijs of tot weigering van de activiteit. 

Neem contact op met het secretariaat om te controleren of de infrastructuur die u wenst te huren beschikbaar is. Dit kan telefonisch op het nummer 089 76 97 97 of via een e-mail naar info@ccmaasmechelen.be.

Elke aanvrager kan een optie nemen op een locatie voor zijn activiteit. 
Een aanvraag tot het nemen van een optie op de huur van een ruimte of de effectieve reservering van een ruimte, kan slechts ten vroegste 2 jaar voor de datum van de geplande activiteit ingediend worden. 

Elke optie dient ten laatste 3 maanden voor de activiteit te worden bevestigd door de huurder of meteen indien een andere aanvraag voor dezelfde ruimte toekomt. 

Vergaderlokalen, zaal 1, danszalen en een deel van de verdieping kunnen het hele jaar door gereserveerd worden.


Het huren van infrastructuur in CC Maasmechelen gebeurt op basis van naleving van het huishoudelijk reglement en op basis van de geldende huurtarieven. U vindt het huishoudelijk reglement en de geldende huurtarieven onder de  rubrieken "huishoudelijk reglement" en "huurtarieven".

Voor de huur van infrastructuur is er een aanvraagformulier beschikbaar. Dit aanvraagformulier vind u onder de rubriek "aanvraagformulier". Dit formulier kan telefonisch of via mail opgevraagd worden en is eveneens beschikbaar via de website van het cultuurcentrum onder de rubriek "aanvraagformulier".


Indien u ruimte wil huren, en u de gewenste datum werd gecontroleerd, ontvangt u dit aanvraagformulier, samen een huurovereenkomst (in 2 exemplaren). Eén exemplaar van deze huurovereenkomst en het aanvraagformulier worden binnen de tien werkdagen ondertekend teruggezonden naar Cultuurcentrum Maasmechelen. 


Voor elke verhuring wordt een voorschot betaald. Dit voorschot bedraagt 1/3 van de totale huurprijs met een minimum van 50 euro. Indien de totale kostprijs van de verhuring minder dan 50 euro bedraagt, wordt het volledige bedrag als voorschot aangerekend.


Het voorschot en de waarborg (indien van toepassing) worden betaald na ontvangst van een factuur. Elke aanvraag is pas definitief na ondertekening van de huurovereenkomst en de ontvangst van het voorschot en de waarborg (indien van toepassing). Indien hier niet aan voldaan wordt, gaan we ervan uit dat de activiteit niet plaatsvindt. Zonder ondertekende overeenkomst maakt de huurder geen enkele aanspraak op de infrastructuur.


De betaalde waarborg wordt u ten laatste 21 kalenderdagen na de manifestatie terug gestort via overschrijving op voorwaarde dat de zaal werd teruggegeven in de staat waarin ze zich voor de manifestatie bevond. In geval van regelmatig terugkerende activiteiten van vaste gebruikers wordt de waarborg terugbetaald na afloop van de activiteitenreeks.


De eindafrekening dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij achterstallige betaling kan verdere verhuur van infrastructuur door Cultuurcentrum Maasmechelen geweigerd worden. Onderverhuring is nooit toegelaten.

De huurder dient voor activiteiten in de schouwburg en de polyvalente zaal vijf weken voor zijn activiteit plaatsvindt een definitief aanvraagformulier in, betreffende de nodige materialen.
Aanvragen voor technisch en didactisch materiaal voor het gebruik van de zalen, Galerie Oost en vergaderlokalen worden uiterlijk 12 dagen voor de activiteit ingediend.

De huurder dient Cultuurcentrum Maasmechelen tijdig en schriftelijk of via e-mail in kennis te stellen van de annulering van gehuurde ruimten.
Tijdig wil zeggen:
voor alle ruimtes uitgezonderd de vergaderzalen: 1 maand voor activiteit
voor vergaderzalen: 7 kalenderdagen vóór de activiteit.

Bij annulering worden altijd annuleringskosten aangerekend:
20% van de huurprijs infrastructuur bij tijdig verwittigen;
50% van de huurprijs infrastructuur bij laattijdig verwittigen;
100% indien u niet verwittigt.

Het huurgeld wordt afgerekend via een factuur, betaalbaar binnen de 30 dagen. De factuur wordt bij voorkeur betaald via domiciliëring, maar kan ook via overschrijving betaald worden.

Indien het verschuldigde huurgeld niet betaald is op de vervaldag van de tweede aanmaning, wordt aan de betrokkenen de verdere toegang tot de accommodaties van het cultuurcentrum automatisch ontzegd. Bij betaling kan de accommodatie terug ter beschikking worden gesteld.

Elke huurder is als organisator zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering inzake verzekeringen en vergunningen. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de huurder.

SLUIT